اطلاعات آموزشي كلاس پنجم ابتدايي

مطالب مربوط به پایه پنجم ابتدايي

دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را× 1000 می کنیم

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را÷ 1000 می کنیم

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را× 100 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را× 10 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 4:37  توسط محمد تقي پيروي   |