اطلاعات آموزشي كلاس پنجم ابتدايي

مطالب مربوط به پایه پنجم ابتدايي

واحد های شمارش

باب واحد شمارش خانه و مغازه
بار واحد شمارش كالاي بسته بندي شده
برگ واحد شمارش كاغذ بدون جلد
بند واحد شمارش دسته‌ي كاغذ
تخته واحد شمارش قالي – پتو – فرش
واحد شمارش پارچه توپ
تير واحد شمارش فشنگ
ثوب واحد شمارش لباس دوخته
جام واحد شمارش شيشه و آينه
جفت واحد شمارش كفش جوراب ، دستكش
جلد واحد شمارش كتاب
جين واحد شمارش مداد قرقره ، دكمه و
حب واحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
حلقه واحد شمارش فيلم ، لاستيك ، چاه
دانه واحد شمارش مداد گردو و
دست واحد شمارش مبل ، ظروف
دستگاه واحد شمارش راديو ، تلويزيون ، دوربين
دسته واحد شمارش گل و گياه
دوجين واحد شمارش بسته هاي ۱۲ تايي
دهنه واحد شمارش مغازه
رأس واحد شمارش حيوانات اهلي
رشته واحد شمارش قنات ، گردن بند
سر واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
سكه واحد شمارش انواع پول فلزي
شعله واحد شمارش لامپ ، شمع
شيشه واحد شمارش ظروف مايعات
طاقه واحد شمارش پارچه
عراده واحد شمارش توپ ، تانك
فال واحد شمارش چند عدد گردو
فروند واحد شمارش وسيله‌ي نقليه‌ي هوايي ، دريائي
فقره واحد شمارش چك ، سفته ، اسناد
قبضه واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:18  توسط محمد تقي پيروي   | 

دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را× 1000 می کنیم

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را÷ 1000 می کنیم

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را× 100 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را× 10 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 4:37  توسط محمد تقي پيروي   | 

مروری بر ریاضی پنجم ابتدایی

باسمه تعالي

Ø     اندازه طول كلاس را با متر اندازه مي گيريم .

Ø     اندازه فاصله دو شهر را با كيلومتر اندازه گيري ميکنيم .                                                

Ø     در مستطيل به ضلع بزرگ (درازا يعني طول) مي گوييم .                  

Ø     در مستطيل به ضلع كوچك (درازا يعني عرض) مي گوييم .         

Ø     هرجين برابر با 6 دست

Ø     هر دو جين برابر 12 است

Ø     از لوله شدن يك مقوا  استوانه درست مي كنيم.                                             

Ø     به خطي كه شكل را به دو قسمت تقسيم مي كند خط تقارن مي گوييم .           

Ø     نيم خطي كه زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند نيم ساز مي گوييم.

Ø     حاصل ضرب هر عدد در يك برابر است با همان عدد ( 4 = 1× 4)

Ø     حاصل ضرب يك در هر عدد  برابر است با همان عدد ( 6 = 1× 6)

Ø     حاصل ضرب هر عدد در صفر برابراست با صفر ( 0 = 0× 6)

Ø     به جواب هر تقسيم خارج قسمت آن تقسيم مي گوييم.

Ø     خارج قسمت تقسيم هر عدد كه بر يك برابر است با همان عدد( 6 = 1÷ 6)

Ø     خارج قسمت هر عدد بر خود عدد برابر است با يك ( 1 = 6÷۶                                       

Ø     حاصل تقسيم صفر بر هر عددي برابر است با صفر ( 0 = 4× 0)

Ø     وقتي دو پاره خط يكديگر را در يك نقطه قطع كنند به آن نقطه تقاطع يا نقطه مشترك مي گويند .

Ø     به دو خطي كه هرچه قدر آن را ادامه بدهيم به هم نرسند (يكديگر را قطع نكنند) دو خط موازي مي گويند .

Ø     يك كيلومتر =1000متر          1متر =100سانتي متر          1 سانتي متر=10ميلي متر                                         هر هكتار =10000متر مربع             1 كيلوگرم=1000گرم        5/0كيلوگرم=500گرم

Ø     به اعدادي كه بر دو 2 قابل قسمت نباشد فرد و به اعدادي كه بر 2 قابل قسمت باشند زوج مي گوييم.

·        6-4-2(زوج)            7-5-3(فرد)         

Ø     اگر يك تقسيم باقي مانده داشته باشد مي گوييم عدد اول  بر عدد دوم قابل تقسيم نيست.

Ø     هر 15 دقيقه يك ربع ساعت است

Ø     هر 30دقيقه نيم ساعت است

Ø    به   :  نصف 

Ø     به  

 

 :  ثلث   

Ø    به     : ربع                     

Ø  به    :  خمس

Ø     مكعب مستطيل از 6 مستطيل تشكيل شده است 

Ø     مكعب از 6 مربع تشكيل شده است.

Ø     شكل هندسي كه ضلع ندارد دايره است

Ø     شكل هندسي  كه سه قطر مساوي دارد مثلث  متساوي الاضلاع است.

Ø     هار ضلعي  ها 2 قطر و پنج ضلعي ها 5 قطر دارند.

 Ø     999و 1 مي شود1000                

Ø     9999و 1 مي شود10000

Ø     يك كيلوگرم=1000گرم   نيم كيلوگرم=500گرم

Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم از وزنه 1 كيلو گرمي استفاده مي شود .

Ø     براي اندازه گرفتن جرم يك جسم  كوچك از وزنه ي گرمي استفاده مي شود .

Ø     بزرگترين عدد يك رقمي 9 است.

Ø     بزرگترين عدد دو رقمي 99 است.

Ø     بزرگترين عدد سه رقمي 999 است.

Ø     بزرگترين عدد چها رقمي 9999 است.

Ø     بزرگترين عدد پنج رقمي 99999 است.

Ø     كوچكترين عدد دو رقمي 10 است.

Ø     كوچكترين عدد سه رقمي 100 است.

Ø     كوچكترين عدد چهار رقمي 1000 است.

Ø     كوچكترين عدد پنج رقمي 10000 است.

Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا و انتها دارد و دو طرف باز است خط راست مي گويند

.  Ø      به قسمتي از خط راست كه دوطرف آن بسته است. پاره خط مي گويند               

Ø     به قسمتي از خط راست كه ابتدا دارد، ولي انتها ندارد. نيم خط مي گويند

Ø     يك ساعت =60دقيقه

Ø     يك ساعت= 3600 ثانيه

Ø     يك دقيقه = 60ثانيه

Ø     فاصله هر دو عدد در ساعت 5 دقيقه است.

Ø     به مثلثي كه دو ضلع مساوي داشته باشد ‹‹متساوي الساقين›› مي گويند .

Ø     به مثلثي كه سه ضلع مساوي داشته باشد‹‹ متوازي الاضلاع›› گفته مي شود.

Ø     به مثلثي كه اصلاً ضلع مساوي نداشته باشد ‹‹مختلف اضلاع›› مي گويند

Ø     اندازه گيري دور هر شكل را  محيط آن شكل گفته مي شود.

Ø     اندازه گيري سطح هر شكل را مساحت آن شكل مي گويند.

Ø     بين چند ضلعي ها مثلث متوازي الاضلاع ، مربع ، لوزي ضلع هاي هم اندازه دارند

Ø     براي رسم كردن گوشه راست ، از گونيا استفاده مي كنيم.

Ø     بهترين وسيله براي رسم قرينه هر شكل گونيا است.

Ø      سه ضلعي 3 گوشه ، چهار ضلعي ها 4 گوشه ، پنج ضلعي ها 5 گوشه دارند.

Ø      بهترين وسيله براي كشيدن دايره پرگار است.

Ø      در كشيدن دايره با پرگار جاي نوك سوزن پرگار مركز دايره است .    

Ø     خطي كه از مركز دايره مي گذرد و  دو طرف دايره وصل مي شود قطر دايره است

Ø     قطر دايره دو برابر قطر شعاع است.

Ø     هر دايره خيلي زياد  شعاع دور قطر دارد

Ø     براي بدست آوردن شعاع دايره قطر آن تقسيم بر 2 مي كنيم: 

قطر دايره= 6 سانتي متر                                             شعاع برابر است با   3 =2÷6

Ø     محيط مربع = يك ضلع ×4

Ø     مساحت مربع = يك ضلع × خودش

Ø      محيط مستطيل =(طول + عرض)×2

Ø     اندازه طول هر پاره خط را بوسيله خط كش اندازه مي گيريم

Ø     فرمول بدست آوردن قطر چند ضلعي :                     تعداد اضلاع =N

o  

گروه آموزشي پنجم ابتدايي كلات نادر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 16:52  توسط محمد تقي پيروي   | 

«درصد »

 

  مفسر:

دانش‎آموزاني كه در اين فعاليت شركت نموده‎اند. هيچگونه فعاليت مقدماتي انجام نداده‎اند.
خريدار : سلام، من كاپشن مي‎خواستم
فروشنده: اين كاپشن از جنس مرغوب است.
خريدار : چقدر مي‎شود؟ شما فرموديد 20% تخفيف مي‎دهيد.
فروشنده: قيمت كاپشن 4800 تومان است و 20 درصد را خودتان حساب كنيد.
معلم: امروز كلاسمان متفاوتر از كلاسهاي قبلي بود. يك نمايشنامه اجرا شد. اتفاقي كه ممكن است در زندگي شما اتفاق بيفتد. شما قيمت كاپشن را مي‎دانيد و درصد آنرا هم فهميديد. ابتدا به تنهايي يك مساله رياضي براي آن بنويسيد و در گروه مطرح كنيد. معلم: كارتان را تمام كنيد. به حرفهاي همديگر توجه كردن از نكات مثبت است . من از دو گروه مي‎‎‎خواهم كه مسائلشان را مطرح كنند. خواهش مي‎كنم همانطور كه براي گروه خودتان ارزش قائليد به گزارش گروه ديگر نيز توجه داشته باشيد و نظرتان را بگوئيد. ما الان جواب نمي دهيم ، مي‎خواهيم صورت مسئله راپيدا كنيم .
دانش‎آموز: فروشندهاي كاپشنهاي خود را با 20 درصد تخفيف مي‎فروشد اگر قيمت اوليه كاپشن 4800 تومان باشد فروشنده چند تومان تخفيف داده است .
 

دانش‎آموز :اگر اسمها بكار رود ،بهتر است .
دانش‎آموز ديگر : لباس¬فروشي لباس خود را با 20 درصد مي¬فروشي لباس خود را با 20 درصد مي فروشد اگر حسام كاپشني خريده باشد كه 4800 تومان باشد . چند تومان تخفيف مي‎گيرد و چند تومان بايد بپردازد ؟
دانش‎آموز 2 :حسام مي‎خواهد كاپشني را با قيمت 4800 تومان بخرد چون فصل سرما است . فروشنده 20 درصد تخفيف مي‎دهد . حسام چقدر تخفيف گرفته است و چقدر بايد بپردازد ؟ سئوال : دانش‎آموز : وقتي زمستان است ديگر تخفيف ندارد . اگر زمستان گذشته باشد تخفيف ميدهند .
معلم :خوشحالم . در حاليكه صورت مساله را داريد فكر مي‎كنيد و به نكات ريز توجه مي‎كنيد .
حال در مورد راه حلهايي كه به نظرتان مي‎رسد فقط گفتگو كنيد و چيزي ننويسيد . مي‎خواهيم ياد بگيريم و بدانيم ،انواع راه حلها را فقط بررسي كنيم .
دانش‎آموز : چون مي‎خواهيم 20 درصد را حساب كنيم يعني از صد چه مقدار كم مي‎شود . در اينجا 4800 از 100 كم مي‎شود .
معلم : ابتدا 20 درصد را كنار گذاشته و 80 را حساب كرده كه بايد بپردازد . دانش‎آموز : 20 را بالاو 100 را پايين ، بعد 4800 را جلوي 100 مي‎نويسيم جوابي كه بدست مي‎آيد قيمت تخفيف داده شده است .
معلم : در اين قسمت راه حلهاي داده شده را به زبان رياضي بنويسيد .
معلم : چون صورت مسئله هايتان شبيه به هم بود صورت مسئله اين دانش‎آموز را مي‎نويسيم .
دانش‎آموز : فروشنده اي كاپشنهاي خود را با 20 درصد تخفيف مي‎فروشد اگر قيمت اوليه كاپشن 4800 تومان باشد . فروشنده چند تومان تخفيف داده است . خريدار چند تومان بايد بپردازد ؟
   معلم : اين گروه راه حلهاي خود را ميگويد ، توجه كنيد :
دانش‎آموز گروه اول : جدول تناسب ميكشيم .
معلم : بچه ها خيلي عالي بود ، راه حلهاي جالبي را مطرح كرديد . ما بايد از بين راه‎حلها ،كوتاهترين راه را انتخاب كنيم . لطفاً صفحه 53 كتاب را باز كنيد و ببينيد مساله اي كه در كتاب آمده با مسا له‎اي كه شما حل كرديد چه تفاوتي دارد ؟
اينقدر گروه سريع به نتيجه رسيد كه ديگر نيازي به تكرا ر نمونه نديدم . اما نمونه‎هاي ديگري وجود دارد كه شايد صورت مسئله‎هاي متفاوتي داشته باشند .
رياضي كه بكار برديد روزمره بكار گرفته مي‎شود . هرگاه كه همراه پدر ومادرتان به خريد مي‎رويد با مسئله‎اي روبرو مي‎شويد و آن را حل مي‎كنيد

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:22  توسط محمد تقي پيروي   | 

آموزش كسرها

براي آموزش مبحث كسرها ميتوانيم از يك قطعه كاغد رنگي مربع شكل استفاده كينم.


يك كا
غذ را ابتدا از قسمت قطر تا ميزنيم و باز ميكنيم، دوباره از قطر ديگر تا ميزنيم و دوباره باز ميكنيم . براي بار سوم از طول تا ميزنيم و باز ميكنيم و سپس از طول ديگر تا ميزنيم و باز ميكنيم. در واقع مربع را طوري تا ميزنيم كه چهار محور تقارنش ديده شود. سپس طوري تا ميزنيم كه به شكل مربع كوچك درآيد.

دو طرف اين مربع را تا ميزنيم كه بصورت مثلث جمع شود و بازش ميكنيم و دولا ميكنيم، دوباره تا ميزنيم و باز ميكنيم كه به شكل چهار تا مثلث درآيد. ميتوانيم اين چهار مثلث را برگردانيم . مثلاً يكي از اين مثلثها را برگردانيم و از دانشآموز ميپرسيم چه قسمت از شكل رنگي است؟ او پاسخ ميدهد يك قسمت و باز سؤال ميكنيم چند تا مثلث داريم ؟ او پاسخ ميدهد ، 4 مثلث داريم.

پس چه كسري از اين شكل رنگي است ؟ در پاسخ ميگويد (4/1) .


اگر بخواهيم دو چهارم (4/2) را به دانش
آموز، آموزش دهيم دو تا از شكلها را برميگردانيم . سپس از او سؤال ميكنيم چه كسري از اين شكل رنگي است. دانشآموز پاسخ ميدهد 4/2 زيرا چهارقسمت است و دو قسمت آن رنگي است.   
اگر سه قسمت را برگردانيم 4/3 رنگي است. اگر همه را برگردانيم چهار قسمت آن رنگي است. پس كل شكل 4/4 رنگي مي
شود.       
از دانش
آموز ميخواهيم چند عدد ( مثلاً 4 عدد ) از اين شكلي كه را درست كرده
ايم را درست كند. سپس آنها را روي مقوا بچسباند.       
از دانش
آموز سؤال مي
كينم چند تا مثلث وجود دارد ؟  
در هر مربع چهار تا مثلث و چهار تا مربع داريم. پس روي هم 16 مثلث داريم.    
چند تا از اينها قرمز است؟-------> 8 تا قرمز است.      
چه كسرش قرمز است؟ -------> 16/8 قرمز است

فعاليت بعدي جنبه آموزشي و هنري دارد.

يك كاغذ مربع شكل رنگي را آماده ميكنيم. مانند حالت قبل عمل ميكنيم. ابتدا از قطرش تا ميزنيم و بعد از قطر ديگر تا ميزنيم سپس از طول و عرضش تا ميزنيم به شكل مربع كوچك درميآيد. از دو طرف به سمت بالا ميبريم. (به صورت مثلث بالا ميبريم ) و باز هم از دو طرف بالا ميزنيم، باز ميكنيم . چهار مثلث درست كردهايم كه هر كدام از اين مثلثها يك خط وسط دارد اين خط وسط را قيچي ميكنيم. تا هر كدام از اين مثلثهاي كناري به دو مثلث كوچكتر تبديل شو د و مثلثهاي بعدي نيز به همين شكل .     
از دانش
آموز سؤال مي
كنيم قبل از اينكه برش بزنيم مثلثها چه نوع مثلثي بودند؟        
در جواب دانش
آموز دو ساق را روي هم قرار ميدهند و ميگويند كه مثلث متساوي
الساقين است.
در اينجا 8 مثلث داريم كه يكي در ميان تا مي
زنيم .     
سوال از دانش
آموز : چند تا مثلث داريم:        
جواب: 8 تا     
سؤال از دانش
آموز : يكي را باز كنيم چند تا قرمز است؟ چه كسري بدست مي‎‎
آيد.    
جواب : 8/7    
( به همين ترتيب مثلها را باز مي
كنيم و سؤال مي
كنيم .)      
اين مثلثها را يكي در ميان تا مي
زنيم و با چسب ميچسبانيم ،‌يك مربع به دست ميآيد. مي
توانيم سؤال كنيم كه الان چه كسري قرمز است ؟ 8/4 و چه كسري سفيد است؟ 4/8      
مي
تواند چهار تا مربع درست كند، با رنگهاي مختلف زرد، آبي،‌ قرمز و كنار هم بگذارد و به هر فرمي كه دلش خواست كنار هم بچيند .     
براي شروع فعاليت بعدي نيز از يك كاغذ مربع شكل استفاده مي
كنيم .مانند حالت قبل قطرها را تا ميزنيم و باز ميكنيم و بعد از طول و عرض تا ميزنيم كه چهار مثلث ايجاد شود و سپس يك مربع درست شود. دو طرف مربع را به صورت مثلث بالا ميبريم و بعد باز ميكنيم . از دانشآموز مي
خواهيم كه اين مثلثها را ببرد .     
سؤال از دانش
آموز : اين مثلثها چه حالتي نسبت به هم دارند؟         
جواب :اگر روي هم قرار دهيم مي
بينم كه با هم مساوي هستند .      
مي
تواينم مثلثها را روي مربع اوليه قرار دهيم تا دانشآموزان خودشان تجربه كنند كه مساحت اين مثلث ها با مساحت مربعي كه در وسط قرار گرفته برابر است ، مربع را ميچسبانيم و سپس مثلثها را برعكس در كنار آنها مي
چسبانيم .  
سؤال از دانش
آموز: مربعي كه در وسط است، چه كسري از مربع بزرگ گل است؟     
چون قبلاً‌ برشها را انجام داده است و امتحان كرده كه اينها با هم برابر است متوجه مي
شود كه مثلثهاي كناري با مربع وسط برابر است. بنابراين مساحت مربع وسطي نصف مساحت مربع بزرگتر است .    
دانش
آموز مي
تواند چند به همين شكل درست كند و در كنار هم قرار دهد تا مربع بزرگتر بدست آيد.    
روشهاي ديگري براي يادگيري كسرها وجود دارد. پنج دانش
آموز را وسط كلاس ميبريم روي سر تا 2 تا از آنها   كلاه قرمز قرار ميدهيم. حال مي‏پرسيم چه كسري از دانش
آموز كلاه قرمز بر سر دارد؟ 
جواب: 5/2     
چند دانش
آموز در وسط كلاس هستند ؟        
جواب : 5 دانش
آموز    
چند دانش
آموز كلاس قرمز برسر دارند؟          
جواب : 2 دانش
آموز    
چه كسري از دانش
آموزان كلاه قرمز برسر دارند؟       
جواب: 5/2     
از دانش
آموز بخواهيد 5 بار صلوات، 3 بار سبحان ا... و 6 بار الله اكبر بگويد و از دانش
آموز ديگري بپرسيد:
چه كسري از اين ذكرها الحمدالله بوده، چه كسري الله اكبر بوده ؟     
پس درس تعليمات ديني هم مي تواند هوش رياضي را فعال مي
كند .  
مي
توانيم به رنگهاي مختلف مثلثهايي را تهيه كنيم و روي كاغذ بچسبانيم و از دانشآموز سؤال كنيم كه چه كسري از مثلثها قرمز هستند. مثلاً اگر مثلثها به تعدا 9 عدد هستند و 4 تاي آنها قرمز است ميشود 9/4 يا ميتوانيم اشكال هندسي مختلفي را تهيه كنيم، مثلاً ذوزنقه، متوازيالاضلاع ، مثلث ، مربع .... و روي كاغذ ميچسبانيم . از داشآموز مي
توانيم سؤالات مختلفي را بپرسيم .  
چه كسري ازاين شكلها قرمز هستند؟ چه كسري از اين شكلها مربع هستند؟ چه كسري از اشكال بر روي هم منطبق مي شوند و چه كسري از اشكال دو محور تقارن دارند؟     
به همين ترتيب سؤالات ديگري نيز مي
توان پرسيد

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:16  توسط محمد تقي پيروي   |